Dadymsyz adam

Ol ülkede zalym döredi diýip,
tötänden däl, sebäbi bar, elbetde,
alym bolup, öz-özüni aldaýan,
sen bu ýerde aldamarsyň özüňi,
alym bolup, zalym bolup özüňçe,
ýa-da aldap, arlamarsyň her kese,
akylly bol, ýene, pylan,
aýalyň dek soňky alan,
ýa arlasaň, düşünersiň öz-özüň,
ol ülkede azan ýaly,
bolmasa KGB-äň, ýa ýakjak közüň,
bir özün däl, çagalaryn adamyň,
galmaz uzak badyň ýa-da dadymyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020