Surat

Adam özün açýan wagty

Adam özi hakda gürrüň berýärkä,
görkezýärkä için, daşyn çöwürip,
garaş oňa sözün bölmän azajyk,
gysganma wagtyňy bir sagat, ýarym,
bolmanda bir gezek on ýylda, aryp,
ýadamadyk bolsaň adamdan juda,
ýa-da adam gürrüň berse keseki,
özüne ýat hakda nägile bolup,
sabyr et-de diňle darykman biraz,
tanar ýaly kimler çykýar öňüňden,
ýa-da yzdan gelýän nähili goçak,
ddam ogly dymman, gürrüň edende,
seret oňa göýä açylan saçak,
eliň ýuwup oturmankaň başynda,
uzak ýola ýoldaş bolmazdan ozal,
adam öz-özüni açýan mahaly,
diňle ony göýä goşgy ýa gazal.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020