Reallyk

Ýaş oglanlar nämelere ynanmaz,
ýa nämeler diýmez hökümet hakda,
dyzdan ýa bilinden ganda oturan,
aýdaly, içinde halal işleýän,
ýa işlejek bar diýerler, başarsa,
diýer olar garşy çykmak hakyňyz,
ýa kanun ýok basar ýaly oglany,
garşy çykdyň diýip, pylan,
emma basylanlar neden basyldy,
ýa ýitenler türmeleriň içinde,
ýa kanun barmydy diri adamy,
uruş kibi, at-dereksiz ýitirmek,
gelmez etmek üçin barsagelmezde,
hat-habarsyz, azyk-suwluk beýlede,
ýatda dursun, elbetde,
ýaş oglanlar nämelere ynanmaz,
ýa ynanan bolar türmäni görmän,
gara diwarlary görmän bir gezek,
kanun hakda gürrüň eder bilmeýän,
kanun näme ýa-da haçan bolupdyr,
aý, bolýa-da, goý, ýaşasyn ölmeýän.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020