Surat

Ýurt meselesi

Ýurdy halas etmek ýurtýykan bilen,
ýurtýykana şärik bilen niýeti,
dilinde bir, ýüreginde başga zat,
ýa-da "atam" diýip ýogalan ogra,
nesil bilen on ýyl soňam aglaýan,
başartmady, başartmajak hiç kime,
iň gowusy, saýlamaly adamy,
"A" harpyndan başlap analiz edip,
aýdyp durka agzy bilen kim, näme;
ýurdy halas etmek ýüreksiz bilen,
ýa beýnisiz bilen, hiç düşmez üme,
boljak zat däl, bilip durkaň sürlenip,
münme ylgap kagyz gämä,
eger münseň, gürleme!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020