Surat

Kynçylyk

Elbetde, dymmak kyn, ýurduň ýykylyp,
iliň-günüň çapylýarka ýüz ýyllap,
ýer-ýesirkä dogan, dogjak öňünden,
ejesi, kakasy gara gorkuda,
şemal össe, ýaprak ýaly yrgyldap,
galdyrap ýaşasaň bütin ömrüňe,
gürlemeseň, baky garaşly, ýapja,
kim-kimlere kepje bolup galarsyň,
kim-kimleriň hapasyny atmaga
elbetde, dymmak kyn ýokaryk çykan
iň ilgezik bolsa ilin satmaga.

A gürleseň, aýdan sözüň yzynda
ýa-da gapdalynda durmaly mydam,
soragy bar aýdylmazy aýdanyň,
şondan adam ömür sürýär ýaýdanyp,
ýaşamaga derek ýaşandan bolup,
hemem bilýär dymyşlygy bozanyň,
gygyranyň ýeterlik däl bir gezek,
iki gezek, ýa-da otuz-kyrk ýyllap,
ulus-iliň dymýan wagty ýaşmaksyz,
aýagasty edip özün, çagasyn,
ýa-da başga gykylykçy köpelse,
öljek diýip nobatdaky şermende,
baýdak edip iliň-günüň agysyn,
hem gygyrsa, belki, on esse beter,
göreş meýdanyny gabanyp ilden,
urjak bolup bolsa aşakdan bilden,
gark bolmagyň gamyny däl, elbetde,
gutulmagyň gamyn iýersiň silden.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022