Surat

Netije

Netije bu, adam içip ýykylsa,
ýa-da toýy bozsa, Görogly bolup,
netije bu, adam okasa, össe,
bilse bilmeýänin ýene on esse,
ada çapyp, zada çapyp,
hem senedin, hem özüni
aýagasty etmese,
netije bu, eger biri
köçä çykyp heňkirse,
öýsüzleriň köçesine,
işsizleriň köçesine,
güýçsüzleriň köçesine,
köçesine ýüzsüzleriň,
köçesine sözsüzleriň,
sögýänleriň hapa-hapa,
ýatýan ýeri hapa depe,
netije bu, yrza bolsa sögünýän,
ýa köşeşse arlap, kemsidip birin,
öz ýanyndan ýeňen bolup,
özi kädä gabap pirin,
a adamlar, tomaşaçy biletsiz,
çyra bolsun ýa bolmasyn klubda,
gözlär hemem tapar ýerin.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020