Göwündäki gara deşik

Eger seniň duz-çöregiň
haýyrdan däl, şerden gelse,
uruşlardan gelýän bolsa,
sögüşlerden gelýän bolsa,
gelýän bolsa ýigrenmekden adamy,
haýwanaty, dal-daragty, gülleri,
hoşwagt bolsaň guraýana süllerip,
boý alyp bilmeýän çagajyklara,
göýdük galyp, iýip-içmän, okaman,
hammal bolýan ýigitlere, gyzlara,
öz ilinde çörek tapman bir döwüm,
ýat ilde entese, kim-kime ýapja,
ulus iliň betbagtlygy, agysy
bolsa saňa pully gapjyk,
ýa-da işiň bolsa ýalan aglamak,
oýnan bolmak gyýlan bolup sadany,
ýetde-gütde ýaşan asyrlap, belki,
günüň geldi, işle hökümet üçin,
öz milletin ýere sokýan, galdyrman,
gora onuň baş başlygyn yhlasly,
ýa-da garşysynda söweşen bolup,
ýöne sen çöregiň iýseň haýyrdan,
ýa iýmäsiň gelse haram, gümürtik,
gözlärsiň, taparsyň etmeli işiň,
diňe garnyň doýurmarsyň her edip,
göwnüňde garaldyp ullakan deşik.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020