Düşnüksiz il

Başga milletlere düşünse bolýar,
barmasaň-da, görmeseň-de,
bilmeseň-de dilin, sözün,
hatda daşdan seredip,
kitapdan, kinodan saýgaryp ýüzün,
emma öz iliňe düşüp bolanok,
hiç bilip bolmaýar niýetin onuň,
ýaşajakmy, ýaşajak däl watandaş,
ýa-da ýaşamajak bolýar öz-özi,
aýagyndan çekip, döşünden itip,
bir-birine duzak gurup bolgusyz,
ýa-ha düşer, ýa-da düşmekden gorkup,
yza gaýdar ýoluň başyndan diýip,
başga milletlere düşünse bolýar,
emma öz iliňe düşünmek müşgül,
oýnan bolsa donun, telpegin geýip.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021