Oýanan adam

B.B.-den alnan goşgy

Youtube-de girer ýaly bolmady,
ozal "Watan" habarlary masgara,
ile çykmaz ýaly edýärdi günde,
tahýaly, telpekli bir topar gende,
nirä sürse çopan, sürlenip, üýşüp,
indi beýlekiler, tahýadan telper,
käşgä, diýýäň bolsa düýşüm,
men-men diýip bagyrýarlar,
çagyrýarlar mert bolmaga milleti,
bir-birine pitjiň atyp,
ýa-da şeýle bolmalymy,
oýanan otuz ýyl ýatyp?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021