Guluň arzuwy

Siseron aýdypdyr gul bolan adam
arzuw etmez azatlygy, erkini,
arzuw eder gullarynyň gullugyn,
azap edip gullaryn däl, özüni
azat etjek bolsaň, ugruny tapyp,
azat bolmak ýerne berer merkiňi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021