Surat

Arzuw

Ogurlajak, talajaklar,
näme diýse, ynanarlar.
Oýnadarlar oýnajaga aşyk dek,
süldürerler saga-sola,
bir gezek däl, ençe ýola.
Emma gözlerini açjak bolýana,
görkezýäne seretmeli tarapy,
ýa nireden gelýär bela,
ynanmazlar, diňlemzeler sözüni,
tersine, gargarlar üýşüp,
wah, bu huşum bolmasady,
bolsady bir gezek düýşüm.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020