Surat

Bolan we boljak

Ýaşamak seýrek zat diýipdir biri,
iň seýrek zat, tapylmaýan, belki-de,
köpler ýaşamaýar, saklanýar diňe,
gara-köseň bolýar geçinmek üçin,
başga zat ýok, bolany şul,
bu söze bir pikir goşup bolardy,
ýaşaýanyň başga eli degmeýär,
sebäbi ol ýene ýaşajak gowy,
a kösenýän başgalardan nägile,
hiç kim oňa uzatmaýar goluny,
nägile däl özünden ol,
hemem käte gürläninden dymany,
garaşany gowy ýene birki ýyl,
başga zat ýok, boljagy şul.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020