Surat

Bölünen millet

Ýoluny, ugruny ýitirse millet,
uly, kiçi böleklere bölüner,
bir bölegi elin çarpar ýalana,
talaňa ullakan bile hem göre,
ulus iliň bagtyn ýatyrýan, ýykýan,
beýlekisi göreşýäne dilinde,
ýat iller, ýat ülke gorasa, alsa,
sylag berse, aç towugyň darysy,
içip ilin tanadýana,
aralykda galar ýene bir topar,
gara günde, baş-başa-da, jan-jana.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020