Surat

Azat adam bolmak üçin

Azat adam bolmak üçin azajyk,
erkin adam bolmak üçin azda-kän,
erkinligiň agajyny ekmeli,
işigiňde, bagyňda däl, beýniňde,
ýüregiňde, ýer boşadyp azajyk,
nebisden, ýeneden, gul edýän diňe,
suwarmaly, seretmeli sen oňa,
gurap galmaz ýaly gyşda, tomusda,
guwanmaly boý alanna bek durup,
ýele-toza tabyn bolman, çaýkanyp,
saýasyna salar ýaly kelläňi,
soň egniňi, aýaklaryň, köwşüňi,
seret, öwren häkimýetden iň bolman,
tabynlyk daratgty niçik ekilýär,
hem nähili suwarylýar her günde,
radio, TW, gazetler, şahyr,
žurnalist, aýdymçy, sazanda, çopan,
gorkuzyp ýa satyn alyp arzanjak,
öldürip adamda dogan gününden,
tä ölýänçe her bir janly pikiri,
diktatura öz bagyny hemişe,
bar serişde bilen goraýar, söýýär,
azat adam bolmak üçin azajyk,
ýeterlik däl bolmak haýýar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020