Surat

Hudaýyň namartlygy

Guşy ganatlary göterer, saklar,
eklär olar ony mydam,
aýaklarna garanda kän,
adamlary el-aýak däl ýeke-täk,
akyly hem işi saklar, galdyrar,
şonuň üçin ony ýykjak bolsalar,
diňe ellerine kakmazlar üýşüp,
diňe aýagyna depmezler onuň,
diline kakarlar ilki, öňürdip,
eden işin garalarlar ak bolsa,
uly bolsa, kiçelderler adyny,
gyrmak üçin ganatlaryn göterýän,
iliň aglak bolsa, doňuz depede,
hiç bir hudaý diňlemeýär dadyňy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020