Surat

Düşünjeli adam

Düşünjeli adam münbere çykyp,
düşünjeli ýa akylly men diýmez,
akmak diýmez menden başga gepleýän,
düşünjesin görkezer ol ap-aňsat,
ýa görkezmez sözi bilen,
açyp özün kitap ýaly okalan,
ýagşy-ýaman, akylly ýa akylsyz,
başganyň däl eger-eger, hiç haçan,
bakar dünýä niýetinden özüniň,
hem görer öz gözi bilen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020