Surat

Şahyr, il we KGB-çi

Şahyr üçin il gowumy, duşmany,
yzarlaýan, ýolun kesýän, saklaýan,
edenine etse-de soň puşmany?

Aýdaly, şahyry gadagan edip,
türmede, daşynda süýretse serdar,
gaçsa pahyr, goşgularyn goltuklap,
gözenekden garap ýazan asmana,
a soň internetde paýlaşsa baryn,
yzarlanlar görer, okarlar ony,
sebäbi bu borjy adam bakýanyň,
taýak bilen, bilmän goşgy-gazaly,
ýöne soňra türmä düşse özleri,
bu bolýan zat, ýuwdar äri gazany,
KGB-çi aglar ýatlap şahyry,
ýa-da ýatlap setirlerin ýangynly,
hem düşüner oňa has gowy birden,
emma köplük okap ýörmez gadagan,
kime derkar agyr, artyk hüňürdi,
şonuň üçin soraýaryn kämahal,
şahyr üçin il gowumy, duşmany,
soň türmeden eşidilýän puşmany?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020