Surat

Nobatdaky hanyň plany

Öňki hanyň guýruklary bilýärler,
ogurlan malyny paýlaşyp bilmän,
ýurtdan gaçyp, iki-ýeke gutulan,
hemem arzuw edýän öňki döwranyn,
žurnalistler bolsa, hezillik bolmaz,
ýazyjylar bolsa, bolmaz erkinlik,
ýa şahyrlar bolsa, däli, arakhor,
hakykaty ýazýan, höçjet, dikdüşdi,
sorag beren bolýan bolar-bolgusyz,
ýerini, ornuny bilmejek asla,
jemgyýeti bölýän sag bilen hassa,
şonuň üçin kyhlamaly baryny,
galdyrmaz ýalaky düşekden ýanyn,
ýa gotura derman etmeli ganyn.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020