Surat

Hakyky imansyz

"Allajana döneýin-eý!
Aýlanaýyn hudaýymdan!" -
Iki sözüniň biri,
şükür edýär bir diri,
ýöne güni gowy däl,
diktatura ýokarda,
san goýmady pakyrda,
emma adam allaly,
imanlymyş, gürleýär,
hemem tapsa hammallyk,
gije-gündiz derleýär,
alla näme, adam näme,
ömür näme, görmeýär,
hem işi ýok ölýän bilen,
ýakyn bolsun ýa-da ýady,
diýýär alla gereklese,
kimiň nirä ýeter dady?

Ah-ow, alla ömür berse,
kelle berse kelle ýerne,
el-aýagyň abat bolsa,
gözüň bolsa göz ýerinde,
gulaklaryň jam ýalaky,
emma biljek bolman haky,
kim-kimlere, özüňçe ýok,
başyň egip, ýalan gülüp,
bir ömürde müň gez ölüp,
haçana çen oýnajak sen,
eşitmedik bolýar diýseň,
eger-eger geplejek däl
allalygyn, hudaýlygyn,
ejesiniň göreni hiç,
kakasynyň göreni hiç,
uýasynyň, aýalynyň,
ýa-da ertir çagasynyň
kime elin sereni hiç...

"Allajana döneýin-eý!
Aýlanaýyn hudaýymdan!" -
Jogaby bu jogapsyzyň,
belki, ömri sogapsyzyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020