Şeriň ýüzi

Kyrk ýyl işle, sowet, kommunist, pagta
zorlugynda köýen ýyllaryň üçin,
gije-gündiz kitap okap, öwrenip,
adam boljak bolup, düşünjek bolup,
iller nirden barýar, nirä ýetiprdir,
ýa-da iliň ýol-ýodasy ýa özi
nirede üzülip, nirde ýitipdir;
medde okap, alla, ene dilinde,
ölüm sözün dogry ýazyp bilmeýän,
iň emelsiz ogry çykar, gygyrar,
bäşbarmak garany ýüzüňe çekip,
kyrk ýyllyk işiňi çyrşar diwara,
bir sözüňe düşünmeýän,
söz diýseň, deň boljak, isleýän zady,
diýmeseň, oran ol dilinde ekip,
taňrym, ýokdugyňa düşündim indi,
şeriň zory has zor seniň zoruňdan,
sebäbi oň ýüzi galyň göründi!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020