Iň pes ogry

Beýik diýdiresi gelse adamyň,
ölmezinden kän öň, ozal,
gygyrdasy gelse sagdan we soldan,
arkasyndan, öňünden kän,
ýesir alnan adamlary,
ýa özüni türmä salan meýletin,
alkyş sözün, öwgi sözün islese,
owadan geýinen, emma
gullaryndan zamananyň,
hem her hapa taýyn bolsa girmäge
beýik diýilmegi üçin,
diýilmegi üçin dana,
ýa halasgär ile gelen,
iň bolmanda dil ujundan,
goý, diýsinler gorkup, ýalan,
bilip durka özi ilki,
soň bilýärkä ulus iller,
aýdyp, diýip, durmasa-da,
türmede ýaşansoň, dogry,
beýik bolmaz iň pes ogry.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020