Sözüň gutarýan ýeri

Söz gutaran ýerde sögünç başlanar,
ýa-da delil gutaranda,
ýöne akmak delilini ulanmaz,
ýa ulanyp bilmez ýerinde ony,
bar bolsa-da ýeterlik, kän
agyr degjek hapa sözden bir tonna,
oňa derek sögüner ol, sebäbi
göreni-bileni sögünmek diňe,
ýa-da lezzet alar şerden,
pikir eder agyr sözden bihaýa
utanarlar, çekinerler has gaty,
akly ýeten aýyp sözden saklanar,
nadaraň aýbyny açar haýbaty.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020