Günäkär adamlar

Gadyr gijesine garaşýar millet,
günäkär hakyny bilmän, goraman,
günäli ýa günäsi ýok o diýen,
ýa parasy, puly bolman basylan,
pullularyň deregine kämahal,
ogullary çykar diýip, gultunyp,
aç çaga ýa ýetim ýaly ýurdunda,
enesi, atasy ölen ýaş wagty,
gözlerinde hasrat, umman mysaly,
siňe baksaň, çylgym-çylgym gan içi,
awlanan dek läheňleri gämili,
ýa bulanyk ýangyç çekýän gämiden
nebit syzan ýaly ýed ýyl dynman,
sebäbi bilýärler günä geçýänçi
ýesir ili bergi-borja batyran,
belki-de iň uly günäkär, asy,
Gadyr gijesine garaşýar millet,
ýürekde däl, dil ujunda tobasy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020