Iki adamyň parhy

Biri kellesiniň içinde gidýän,
soňy görünmeýän uruşda urşup,
günde ýaralanar, ýüz gezek öler,
beýlekisi sebäp görmez gam-gussa,
mertebesin ýere sokýan depeläp,
dabaraly çärelere gatnaşar,
ýaralanar, belki, müň gezek bilmän,
emma ertir çäre diýseler ýene,
baýdagyny alyp, begenip geler.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021