Adamyň işi

Sen iliňi özünden
halas etmän bilersiň,
synanman bilersiň bolmajak işe,
galdyryp bilersiň ony
özi bilen boýdan-başa,
özüne gerek bolmasa,
goý, başyny iýsin diýip,
ýöne öz başyny iýýän, gemirýän
özi bilen oňmaz diňe;
sen iliňi özünden
halas etjek bolýarkaň,
öz-özüňi tanaman,
ýa tanaman milletiňi, halkyňy,
badyhowa bolup çykmarsyň öňe,
özüň üçin çykarsyň,
çagalaryň üçin çykarsyň ýene,
kän bolsa-da gülýän ýa-da aslyşýan,
etjek borsuň gelenini eliňden,
kemçiligiň bolsa-da kän,
bir gün soňuň gelmänkä.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020