Düşünmezlik

Bahasy bar iligiň-de, iňňäň-de,
bahasy bar goýun-geçiň, atlaryň,
dünýä gelip, çapyp gidip bolanok,
eýerlengi, bedew ata atlanyp,
millioner ataň, eneň bolmasa,
ýyrşarjak kän ýykylsaň hem galmasaň,
a dikelseň, aýak üstünde dursaň,
bir şarpyk urana ikini ursaň,
itden beter ýigrenjek kän, sebäbi
edip bilmedigin edensiň iliň,
dilinde aş gatyklaýan,
üstesine bahyl, bagty ýatanlar,
gara köseň bolup şyltak atarlar,
a soňundan garaşarlar netijä,
düýe aljak bolup nyrhyndan jüýjäň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020