Saşa Çýornydan erkin terjime

Eşegi okatdylar,
ylym-bilim öwretdiler.
Aň geldimi başyna?
Anyk aýdyp biljek däl,
ol ozallar eşek ýaly,
aňňyrardy boşuna,
a indi başgaça, mahluk,
bilimli, akylly görünjek bolup,
bor-bolgusyz samsyklanda her gezek,
Kanta salgylanmak gelýär hoşuna.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020