Heňe gelmeýän adamlar

Şahyr A.Bugaýewiň ruhuna bagyşlanýar

Biz öňe ylgadyk, ýaşdyk,
ynanýardyk millet bolsa,
öňe çykýany bolmaly,
ylgaýan bolmaly hökman,
durýanlaryň deregine,
diňe şöhrat, at üçin däl,
mal üçin däl, elbetde,
egne almak üçin ýüki,
milletiň egnine düşmän,
gerdeninden basýan merdiň,
emma ýüki egne alan günümiz
gördük öňde menzil uzak,
a arkada adam ýok,
kimi içjek, kimi çekjek,
kimi guçjak meýhanada
bokal ýuwýan perileri
hem öwünjek üstesine,
galanlary akylly has
goşulardan dawa, jeňe.
Biz öňe ylgadyk, ýaşdyk,
hem gelmeýän bolduk heňe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024