Surat

Adam bolmak

Adam bolmak näme, bilýärmisiňiz,
ýa-da adam boljak bolmak azajyk,
ýok edilýän wagty adamyň bir däl,
iki gezek, üç gezek,
ýa dördünji gezek, eger birinji
ýa ikinji gezek höküm çykarlyp,
hem atylyp öldürlende ölmese,
ýa ölen bolmasa baky,
güň bolan bolmasa ýa-da
kör, ker bolup ýaşamasa,
gezek gelende hakyky
adam bolup galmaga;
adam bolmak, meger, siňe seretseň,
öldürýäne, ýok edýäne
tabyn bolup baş egmezlik alaçsyz,
hem özüňi özüňden
taşlamazlyk aşaga.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020