Surat

Toslama

Toslama bir gowy zat,
gowy zat gybat, belki,
adam bolmajak bolsaň,
ölmejek bolsaň edip
bir adamyň işini,
durup birniň deňinde,
bir ädim ädip öňe,
haýyr hem şer jeňinde,
tosla islän zadyňy,
ýylgyr ýa-da gülen bol
aglamaly ýerinde,
hemem toslap ýok zady,
ýaşa ýalan adada,
sebäbi toslamada
gaty düzgün ýok beýle
durmuşdaka çalymdaş,
ýok onda kanun-kada,
jogapkär däl sen aýdan
ýa-da diýen sözüňe,
gara gije diý daňa,
ýa ýagty diý tümlüge,
toslama bir gowy zat,
gowy zat gybat, belki,
hem aç ölseň gynanma,
jennet garaşýar saňa.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019