Türkmenler we internet

Ilki gaty gynanardyk,
internetden mahrum diýip ilimiz,
soň ol baky gelen gitdi,
yş açyldy internete,
beýle uly bolmasa-da,
edenliler il içinde,
ýa-da betler, öz dilinde sözlesek,
internete aralaşdy,
hemem, şükür, ulanýarlar,
lakam bilen ussatlarça,
içlerini dökmek üçin,
o çetinde birne dünýäň,
diýip galmak üçin bolman,
käte juda bet sözleri ýazýarlar,
beýle sowatly, dogry,
ýüzüň gyzarýar okasaň,
ýöne pikirlerin aýdýarlar göni,
ýurtdaky dek ýaşmakly däl,
başga pikirlini dalaýrlar bek,
iň söýgüli, kän ulanýan sözleri
"ejeň a...y", "s...ýin" ýa,
dogry, şindem gynanýarys azajyk,
biraz gijä galyp geldik,
ýogsa beýle gahardan
bogaz bolmazdy oglanlar,
kakalary gorkak, belki,
ejeleri edermen,
her näme-de bolsa türkmen
interneti ulanýar,
görer belki illeri,
hemem galar biraz ýerden,
çykar kine çukuryndan,
umyt edeliň häli,
sebäbi her niçik, garaz,
aýtjak bolýarlar "däli".

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019