Surat

Şar oýny

Ak sakgally gojalara,
ak gyňaçlary ejelere
şar berdiler çişirilen,
ýüp daňylan agzyna,
hapa ýeli çykmaz ýaly,
oýnaň diýip köçede,
oýnadylar gojalar,
oýnadylar ejeler,
soň ol şary oglanlara berdiler,
okuwly, bilimli kileň,
watana gala bolmaly,
gara ganym gelse çozup,
ýigit çykan bolsalar-da,
garşy çykýan diňe saçy
tahýasynyň basyşyna,
gapdalyndan paýladylar
gözel-gözel gyzlara şar,
erte birniň buýsanjy,
bezeg bolmaly öýüne,
oýnadylar şary olar,
ýaz ýaly ýylgyryp, gülüp,
ol ozal agras milletdi,
indi ýeňläp, barýar ölüp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020