Surat

Birinji ogrynyň yzyndakylar

Bu adatmy, endik, bilmeýärin hiç,
biz birinji ogra gaty gyzýarys,
talan, satan ýurdumyzy, gör, kime,
iki köpük üçin, bolmajy bolup,
zat görmedik açgöz, näkes,
emma onuň yzynda,
ikinji ýa üçjünji
duranlary unudýarys,
unudýarys uranlary öýümiz,
gelejegin çagalaryň,
olar bir däl, iki däldi,
onlarça hem ýüzlerçe,
müňlerçedi, belki-de,
indi pida köpüsi,
ölen ýa-da türmede,
gynanmaly diňe "pahyr,
wah, nerresse" diýen bolup,
biz birinji ogra gaty gyzýarys,
emma göz ýumýarys beýlekilere,
gyýylýarys çagalary aglasa,
unudyp öň azyndan
on gezek ölenmiz solup.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019