Surat

Öz öňüňde durma

Öz öňüňde durma, aýryl!
Sowul ýoldan,
öz ýoluňy bekleme,
duşmanyňy içiňdäki, daşdaky
bal-ýag bilen ekleme,
oňuşmarsyň barybir,
güýçli etme duşmanyň,
öçli etme duşmanyň,
pýalaşmak kyn bolýar oljany mydam,
ogurlygyň soňy uruş-dawadyr,
sokma ýalňyz başyň, parahat başyň
uly, kiçi ogurlyga hiç haçan,
dogry ýoldan sowulma,
ýoda gözläp gysgajyk,
ýetjek bolup, barjak bolup menzile,
azaşma çöl-beýewan däl,
ak şäherde çyraly,
a azaşsaň - öz-özüňi aklama,
öz-özüňi saklama,
saklama ogul-gyzyňy,
agtyklaryň saklama,
para bilen, çäre bilen,
saklama ýalan sözläp,
talap gündiziň güni,
bolsa, wagtyny iliň,
tapsaň - bagtyny iliň,
çilme görünmedik bolup,
arkadan gelip gije,
a gündizler güjeňläp
ogurlan her çüýüňi,
iň esasy özüň çilip özüňden,
öz öňüňde durma, aýryl,
sowul ýoldan, öz ýoluňy bekleme,
il ýoluny bekleme,
garaly-ak kontrakt baglaşyp,
öňýeten şeýtanyň wekili bilen,
duşmanyňy içiňdäki, daşdaky
bal-ýag bilen ekleme!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019