Surat

Biz

Biz hiç kimi bolşy ýaly görmeris,
başarmarys bu işi.
Biz hiç zady bolşy ýaly görmeris,
başarmarys bu işi.

Biz göreris bolşumyz dek,
bilşimiz deý özümizçe,
tanan borus özümizçe,
hemem şeýle galarys,
öwrenmeris ýalňyşyndan başganyň,
a özümiz ýalňyşmarys,
ýa görmeris säwligimiz, kemimiz,
sebäp olar ýok bizde,
biz gitmeris başga ýurda hiç haçan,
ýa-da gidip, gaýdyp gelsek, gelmesek
galarys özümizde...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019