Surat

O biriniň allasy

O biriniň allasy
otludan düşüp gelende,
nirededi biziň hudaý,
ýaradan ýa gök taňrymyz,
haýsy çöpe bukuldy,
gorkdumy ýa allasyndan başganyň?
Neden gelmedi ýogsa,
wah, garaşan çoh oldy.

O biriniň allasy,
otludan düşüp gelip,
aýal-oglan uşagy
depeletdi, ezdi kän
diňe otly münüp däl,
ili münüp gezdi kän.

Aglasy geldi iliň,
möňňüresi geldi kän,
entejik ýaşajaklar
dert tapynyp, hatar-hatar,
wagtyndan ir öldi kän.

Walla, neden beýle boldy,
o birleriniň allasy
otludan düşüp gelende,
biziňki ne gelmedi
uçarly ýa dikuçarly,
bolmanynda at-eşekli,
ýa aýagy döwlen bolsa,
gelip bilerdi pişekli...

Ýa-da biz öz allamyza
ikilik etdikmi sessiz,
çöp-çalama bukulyp?
Belki, şondan hiç gelmeýär biziňki,
a keseki hiç gitmeýär ýok bolup?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019