Ar meselesi

Pes adamlar ar alyjy bolarlar,
öç alyjy bolarlar.
Hatda Gandi aýdypdyr,
bagyşlamak ululara mahsusdyr.
Emma pesler kast edenden
öler ýaly gorkak bolar,
hemem many ogurlar
ýürekden çykan sözden,
özüne çeker, belki,
öz garşy bilen ölçäp,
kitüw saklar içinde,
amatyna garaşar,
ýüregini çişirip,
saklar içde gaharyny,
zäherini üýşürip,
pürkmek üçin amatly gün,
çakmak üçin bildirmän,
ar yzynda gezen adam ulalmaz,
hemem eger-eger tapmaz hiç haçan,
öç almakdan gözlän derdine derman.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019