Olar biziň yzymyzda

"Every word has consequences. Every silence, too." Jean-Paul Sartre.

Olar biziň yzymyzda,
gara terror astynda,
"gitdi" diýip aglady.
Biz olara "yzymyzda,
gara terror astynda,
galdy" diýip agladyk.

Emma ýene diýjek bolduk derdimiz,
yzdan bize dym diýdiler ýalbaryp,
gyrdyrýaň diýdiler bizi,
biz ne gepläp bildik, ne-de geplemän,
neh-ä daňdyk, ne-de çöşdük elmizi...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019