Surat

Günbatardaky Gündogar oýlanmasy

Olaryň döwleti ýokdy,
arzuwlary bardy diňe,
ýesirdiler, bendidiler
döwletliniň elinde,
emma bir gün, boljak zatmy,
döwleti synyp döwletliň,
döwlet indi başlaryndan,
gygyrdylar: "Biz garaşsyz!"
"Bir erkana, biz azat!"
Hemem haýdap başladylar
ýerli-ýerden ýykmaga
ýaňy ýörjen boljak bolan döwleti,
bir-birinden gabanyp,
bir-birine al salyp,
kimi ýitdi türmede,
kimi baş gutardy ýat ile göçüp.
Kim erkini galmak üçin ýerinden,
aýagynda durmak üçin ulanýar,
kim ulanýar ony dargamak üçin...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019