Surat

Bir tapawut

Onuň bilen gürleşmek
gürleşen deý KGB-niň
dikdüşdi sülçüsi bilen,
eliň gandally hem aç,
diňe günäkär bolup,
öz-özüňi garalap,
öz-özüňi ýazgaryp,
belki, nälet okap doglan günüňe,
öz-özüňe gabyr gazyp sypmaly,
sen mamla diýip diňe,
emma neneň ejizdigin
aňýaň seretmän siňe,
bir tapawut - ol özüni
KGB-den artyk saýýar,
saýýar aşa arassa,
ýöne özün görmek üçin
hiç açmaýar gözüni...

12.10.15. Praga, Waslaw Hawel aeroportunda asylan
suratlaryň aşagyndaky içgepletme.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021