Surat

Bahyl bilen geňeşme

Bahyl bilen baý bolmagy,
beg bolmagy geňeşme,
ogurlar ol seniň pikiriň-päliň,
hemem satar zyýanyna,
urjak bolup ýodaň, ýoluň,
baý etmejek bolar seni,
beg etmejek bolar seni,
diýme onuň özem
baý boljak ahyr,
beg boljak ahyr,
işimiz oň bolsa,
elimiz gelse,
ol özüni,
öz bähbidin oýlamaz
saklap ýa büdredip bilse,
beglige het edeni,
saýlanyp däl ýeke-ýalňyz,
hatda özi bilen öňe gideni.

Bahyl bilen baý bolmagy,
beg bolmagy däl, hatda
batgadan çykmagy geňeşme bile,
ejiz saýyp, ýaşly görüp gözüni,
ol seniň pikiriň, päliň öwrenip,
aşak çeker gurban edip özüni.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019