Surat

Çopantelpek hakda ýazsaň

Çopantelpek hakda ýazsaň,
hem guwansaň tebigata,
walla, okap goşgularňy,
kellesini agyrtjak ýok,
emma tapylar guwanjak,
çünki tebigat gözel,
hemem jady durşuna,
ýuwa, ýelmik hakda ýazsaň,
hiç ýok seni türmä saljak,
hem adyňy garalajak,
ýa sesiňi bogjak boljak,
bu akyl hiç gelmedimi,
ýa gelende itdiň döşden,
elli bäşde adam bolman,
haçan, nirede düzeljek?

Belki, hiçden giç ýagşydyr,
kime-kimsä janygyp,
düşündirjek bolma sözüň,
muňa derek telefondan
güllere gönügsin gözüň,
sözsüz düşünişip bolýan,
söýüşip bolýan öpüşmän,
ýa aýrylyp - bolman duşman,
hem olaryň dagda-düzde
suratlaryn al ýadaman,
sebäp, belki, hakykatdan,
hiç zat diýmän dert bejerýän -
güller gerekli adama...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019