Surat

Geň arzuw

Tanşym diýdi soňky döwür
manekene gözüm gidýär.
Men ilki düşünmedim,
soň dikanlap soradym,
modellere diýjek bolýaňmy diýdim.
Ýok, ýok, modellere däl,
sebäp model bolsaň, geýip-çykaryp,
her eşikde eýläk-beýläk gezmeli,
a maneken şol bir aýnaň öňünde
durmaly hem bir etmeli işi bar,
egnindäki eşiklerin güjeňläp,
geçenleriň ýürek-bagryn ezmeli,
sowmaly, salmaly dükana süýräp,
ýok, çykyp däl, gymyldatman barmagy,
maneken bolmasa, kim başarardy
daş görnüşe gul etmegi adamy,
hemem muňa gep-gürrüňsiz yrmagy?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019