Surat

Köne nakyla täze düşündiriş

Adam adamdan gutular, adam pälinden gutulmaz. Türkmen nakyly

Olar bolýan zatlary
görýärler ýa bilýärler,
biriniň öýi ýykylýar,
biriniň ogly tutulýar,
gyzy basgylanýar başgaň,
galanlary aç-hor mydar edýärler,
ne işi bar idili, ne çagasyn okadýar,
gelejegi garaňky,
ortadan aňyrrak geçip bilmeseň,
kyn bolar seňki!..

Olar bolýan zatlary
görýärler ýa bilýärler,
emma görmedik bolýarlar,
bilmedik bolýarlar höçjet,
sebäbi zoruň güýji,
sebäbi zeriň güýji
gorkuzýar ýaman,
goly ýuka bolsaň,
bolmaly çaman,
diňe aýakda däl,
pikirde, belki,
garyp bolup, dilli bolsaň,
kyn bolar seňki!

Iki-ýeke sada,
jan durman, meger,
dözmezlikden paralasa bagryny,
diýse dili guraýança,
ýazsa gaçýança galamy,
perwana deý ataşa
ursa hemem ýansa lowlap,
aýtjak bolup kelamyn,
olar bolýan zatlary
görýärler ýa bilýärler,
eşidýärler görenlerden jikme-jik,
emma mamlaň mamla bolanyn görmek,
boýun almak kyn bolarly daşyňdan,
içiňden gemirse göriplik ody,
görseň-de gezegiň ýetip gelýänin,
ezileniň kimsä ýetişmän dady.

Olar bolýan zatlary
bilýärler ýa görýärler,
ýöne görmedik bolýarlar,
bilmedik bolýarlar uklap
ýatan bolup gözi açyk,
adam pälindenem gutular, belki,
oýa ýatanlardan gutulmaz gaçyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019