Surat

Biz

Gwendolyn Bruksyň äheňinde

Biz birek-biregiň harmany, dostum;
biz birek-biregiň biznesi-işi;
biz birek-biregiň belentligi hem
ýapyşalga bagy, direg-daýanjy,
emmaki sen meni, öz harmanyňy
goramasaň, işiň bolsa has möhüm,
emmaki men seni, öz harmanymy
goramasam, işim bolsa has wajyp,
ýa-da meniň işim diýmesem seni,
garakçylar talap, gözün güldürse,
sen görmedik bolsaň meni,
nadanyň nökeri ursa, öldürse,
biz birek-biregiň harmany däl-de,
Artygyň harmany bolarys, belli,
biz birek-biregiň işi, biznesi,
diregi-daýanjy bolmarys elli,
altmyş, ýetmiş ýaşa ýetsek-de ýaşap,
walla, akyl ýaşda bolmaýar diňe,
başda bolýar bolanda,
biz birek-biregi goldamaň ýerne,
aýagyna kaksak ýeri gelende,
biz birek-biregiň belentligi däl,
binýady däl hiç haçan,
depesinden inen daşy bolarys;
guwançjy däl bir-biregiň gözüniň,
belki-de hiç diňmez ýaşy bolarys...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019