Surat

Bugdaý oýlanmasy

Bugdaý eken bugdaý alýar, elbetde,
bu kada, bolmaly, bolup ýören zat,
ýöne käte, geň bolsa-da neneňsi,
kada köýnegine sygmaz adamzat.

Hawa, bugdaý eken bugdaý almaly,
emma bugdaý ekip, arpa alýan-da,
hiç zat almaýan-da tapylýar käte;
arpa ekip, ýa-da ekmän hiç ekin,
bugdaý alýan-da kän goja dünýäde!

Gep ekmekde däl-de, ormakda eken,
Emma bize beýle diýmändiler hiç;
Aýdylmadyk zada, çyplak ýalana
maňlaýyň ýardyryp, düşünýärsiň giç...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019