Başgalara garaşma

Başga biri eder diýip garaşma,
öz geçýän ýoluňda ir ertir, agşam,
ýatan bolsa daş ýa kesek,
egil-de al hemem taşla bir gyra,
ýüzugruňa, suwsaňda suw içen ýaly,
minnet etme ile-güne,
daş aýyrdym ýoluňyzdan,
çaga-çuga büdräp ýogsa,
bir ýerin ederdi ýara,
diýip pikir etme hatda,
çykar başdan ham-hyýaly,
daş ýa kesek nämemişiin,
walla, daga ursaň azy,
ýol ugrunda duran gara,
hem dişiňi döwdürseň,
garaşma bulamak beren,
ýa göteren goltukdan
tapylar diýip bir gün,
daşa gaçman galsaňam,
ýekelige borsuň sürgün!..

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019