Surat

Öten gyşyň sowgy ýokmuş, ynansaň...

Öten gyşyň sowgy ýokmuş, ynansaň
aýdylan zat kändir, eşitseň-de az;
Gar basan ýer, sürülen ýer, doňan ýer,
garaşarmyş haçan geler diýip ýaz.

Gyşda, garda ýola çykan ýolgaçy,
belki, öten gyşy ýatlamaz, bilmez.
Hemem adam ýaşap ýörse, ölmese,
gar, gyş diýip, öz ýolundan sowulmaz...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019