Sen beýik bol

Sen beýik bol, pes bolma,
peselme köp bolup ýyksalar ýere,
ýa eselme galdyrsalar ýokaryk,
garşy diýseler şere;
garaşsalar başarmajak işiňe,
bolmasa-da etjek bol,
gynanma söweşde döwlen dişiňe!

Sen beýik bol, pes bolma,
pese akma suw ýaly,
bahanadan ýüklenip,
kän diýme dünýäň aly;
aklama özüňi müň sebäp tapyp,
ýa-da garalama başgany jyzyp,
beýik bolmak basyp geçmek däl pesi,
başarsaň gözýaşyn sylmak ejiziň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019