Bilmedige aýdylmaz

"Müň söz aýtsaň, biri ýokmaz, Taňrysy guýman ýigide." Magtymguly

Bilmedige aýdylmaz,
bilseň, bilene aýdylar,
bilmejege jan çekilmez, ýanylmaz,
belli zat dälmi bular?

Aňmadyga aňladylmaz, diýilmez,
görkezilmez barmak bilen belmänin.
Bilen biler aýtmasaňam hetjikläp,
bu jahana öý ýykmaga gelmänin.

Bilmedige aýdylmaz,
zaýalanmaz söz, bilseň.
Bilen dal daragty çapmaz boý alan,
kast etmez adama, dünýäni berseň,
bilmedik çapar, bilmejek çapar,
biljek bolsa, öňem aýdylan bardyr,
diýilen bardyr, ýazylan bardyr,
gözlär, agtarar, tapar.

Bilmedige aýdylmaz,
gylyçlyň öňünden çykylmaz sözli.
Görmejege barmak näme, diň näme,
adam depelemez ýüregi gözli.

Bilmejege aýdylmaz,
umyt edilmez ýalan,
aldadylmaz öz-özüň,
dag bolar diýip alaň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019